EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการลูกค้าโรงไฟฟ้าฟูเยี้ยน เวียดนาม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการโดยบริษัท ภูขันธ์ โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (PKS) จำนวน 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม ทั้งนี้ PKS เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกค้า EXIM BANK ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปบุกเบิกการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ภายหลังรัฐบาลเวียดนามเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment