FTE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่ม 0.04 บาทต่อหุ้น Record Date 19 เม.ย.64 จ่ายปันผล 30 เม.ย.64 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือจำนวน 36.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 71.48% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment