ธ.ก.ส.แต่งตั้ง4รองผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ และนายนพดล ศรีสรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายสันติ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2503 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2525 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อสาขาพระนครศรีอยุธยา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรและรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านบริหารสาขาในปัจจุบัน

นายพีระพงศ์ คำชื่น เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2505 เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2527 ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ สาขากาญจนบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานอำนวยการและฝ่ายกฎหมาย และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านกลยุทธ์องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2510 เป็นชาวจังหวัดพิจิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2533 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขามหาสารคาม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน

นายนพดล ศรีสรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2504 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2525 บรรจุทำงานเป็นพนักงานบัญชีที่สาขาเชียงใหม่ จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอล ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์ดิจิทัล และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านกลยุทธ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment