EXIM BANK มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

นางวรรธนา มงคลศรี รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวน 5 ทุน และเงินสนับสนุนค่าอาหารและการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ยากไร้ ผ่านมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิฟอร์เด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment