มูลนิธิซิตี้และมูลนิธิซี.ซี.เอฟ พาเปิดห้องเรียนวิชาการเงินและอาชีพเยาวชนชาวไทยภูเขา

มูลนิธิซิตี้ จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการ “พัฒนาทักษะการเงินและอาชีพโรงเรียน” เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชนพื้นเมือง ให้มีความรู้และได้รับการกระตุ้นในการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนมีทักษะการบริหารการเงิน การออม ที่จะช่วยให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน ผ่านการสอนที่หลากหลายด้านอันประกอบไปด้วย

“ปูพื้นฐานด้วยโมเดลธุรกิจ”

การให้ความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจผ่านการกำหนดรูปแบบของธุรกิจด้วย Business Model Canvas โดยเยาวชนพื้นเมืองจะได้คิดค้นการทำผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

“ปลุกแรงบันดาลใจด้วยอาชีพในอนาคต”

การแนะแนวให้ความรู้ด้านอาชีพ (Career compass youth camp) ผ่านการแนะนำอาชีพที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน พร้อมให้เหล่าเยาวชนพื้นเมืองบรรยายถึงอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อที่จะได้ทราบว่าเยาวชนชาวไทยภูเขาเหล่านี้มีความเข้าใจในเรื่องอาชีพการทำงานมากเพียงใด

“เสริมความรู้การเงินพื้นฐานที่ต้องมี”

การเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะทางการเงิน ผ่านการให้ความรู้เรื่องวิธีการคิดต้นทุน กำไร การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับตนเองและธุรกิจ เพราะหากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะทางการเงินก็จะสามารถทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงินได้

ทั้งนี้โครงการ “พัฒนาทักษะการเงินและอาชีพโรงเรียน” ได้นำร่องสอน เยาวชนพื้นเมืองไทย เผ่าลาหู่ เผ่าอาข่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอยแสนใจ ตชด. อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา และโรงเรียนผาขวางวิทยา รวมกว่า160 คน ซึ่งเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดออกมาเป็นแผนธุรกิจ อาทิ ผลิตภัณฑ์แกะสลักด้วยเครื่อง CNC ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ใผ่ ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ ผลิตภัณฑ์จานชามใบไม้รักษ์โลก และผลิตภัณฑ์กาแฟ ซึ่งสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนพื้นเมืองไทยมีความรู้และพฤติกรรมทางด้านการเงินและการออมเงิน ควบคู่ไปกับการมีทักษะด้านอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ สามารถดำรงชีพอยู่ภายในชุมชนและสามารถพัฒนาสังคมท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment