คปภ. เปิดกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างคณะผู้บริหาร คปภ. ส่วนกลาง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง กำชับให้ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค 6 และผู้อำนวยการภาค 7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบให้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และติดตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เช่น จัดทำแผงพลาสติกกั้นสำหรับผู้มาติดต่อจัดวางเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อให้มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดคัดกรองมีเจลทำความสะอาดมือ/เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสแกน QR Code เข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำนักงาน คปภ. ให้ประชาชนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค หรืออีเมล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายในการปรับปรุงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย โดยให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การชี้แจงเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ วีดีโอคอล หรือการประชุมทางไกลทางจอภาพ (video conference) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังสำนักงาน คปภ. รวมทั้ง สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามในส่วนของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยโควิด-19 พร้อมให้เร่งจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผ่านออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รับรู้เกี่ยวกับประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยที่มีความประสงค์จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment