กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นไปอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้ป่วย กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว โดยกำหนดเพิ่มรายการยา Ponatinib เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Myeloid Leukemia (CML) ที่มีการตรวจพบ T315I mutation ในระบบ OCPA สำหรับการเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการรักษาด้วย Ponatinib จะต้องดำเนินการลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล เพื่อเข้าระบบ OCPA และเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

“กรมบัญชีกลาง ห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ในสภาวะปัจจุบันที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ที่ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment