สตง.โชว์สอบพบทุจริตสั่งเรียกเงินคืนลงโทษวินัย

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่ามีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน โดยไม่มีการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน จำนวน 65 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.22 ล้านบาท ซึ่งการถอนเงินดังกล่าวได้ใช้ใบถอนเงินแล้วนำไปถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน โดยไม่ได้จัดทำเป็นเช็คขีดคร่อม และพบว่ามีการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน โดยไม่มีเหตุให้ต้องนำฝากจำนวน 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.40 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังไม่มีสมุดบัญชีการเงินให้ตรวจสอบ ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนให้ครบถ้วน อีกทั้งไม่มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรายเดือนและรายไตรมาส

โดยการถอนเงินจำนวน 65 ครั้ง ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวิธีการจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและมีเจตนาปกปิดมิให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกองทุนทราบถึงการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการร่วมกันจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 3.22 ล้านบาท แต่เนื่องจากผู้กระทำผิดเกรงกลัวความผิดและได้มีการนำเงินฝากคืนเข้าบัญชีธนาคารของกองทุนฯ รวมเป็นเงิน 0.40 ล้านบาท จึงคงเหลือค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 2.82 ล้านบาท” รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ระบุ

จากข้อตรวจพบดังกล่าว สตง. จึงได้แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้นายกเทศมนตรีดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจำนวน 2.82 ล้านบาท

ล่าสุดเทศบาลตำบลได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ว่า ในส่วนของการดำเนินการทางแพ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจังหวัดได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทุนเป็นเงินจำนวน 2.82 ล้านบาท และในส่วนของการดำเนินการทางวินัย ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยลงโทษไล่ออกจำนวน 2 ราย ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 1 ราย และลงโทษภาคทัณฑ์จำนวน 1 ราย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment