บางจากฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2566 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้นในวันที่ 24 เม.ย. นี้

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid event การประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมด้วยตัวเองหรือออนไลน์) โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติทุกวาระที่นำเสนอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่เติบโตและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทบางจากฯ จัดขึ้นภายใต้แนวทางที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดประชุมด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่ากัน ทำให้การประชุมเป็น Carbon Neutral Event หรือมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment