ฉลองเปิด Retirement Advisory Hub แห่งแรกของประเทศไทย ดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน 1.3% ต่อปี

ธนาคารทิสโก้ นำโดยนายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดตัว Retirement Advisory Hub แห่งแรกของประเทศไทย ที่ธนาคารทิสโก้ สาขาเกตเวย์ เอกมัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณ ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrends) โดยเจาะลึกทั้งในด้านการวางแผนลงทุนในธุรกิจ Megatrends ที่คัดสรรจากกองทุนรวมของหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ และการวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพ ที่คัดประกันจากบริษัทประกันชั้นนำของไทยมาไว้ในที่เดียว และยังมีบริการเด่น คือ ลูกค้าสามารถนำพอร์ตการลงทุน และกรมธรรม์ประกันที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก หรือไม่มีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารทิสโก้ เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน วงเงินฝาก 1 – 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 รับดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี

และลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกองทุนรวม และลงทุนสะสมในกองทุนรวมผ่านธนาคารทิสโก้ สาขาเกตเวย์ เอกมัย 1 ล้านบาทขึ้นไป (หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท

และลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก หรือไม่มีเงินฝากประจำ และบัญชีกองทุนรวม กับธนาคารทิสโก้มาก่อน หากเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือนวงเงินฝาก 1 - 3 ล้านบาท และลงทุนสะสมในกองทุนรวม 1 ล้านบาทขึ้นไปหลังหักค่าธรรมเนียมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 รับเพิ่ม คูปอง BTS หรือบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน CI Extra Care ค่าเบี้ยต่อปี 5,000 - 6,999 บาท รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท ค่าเบี้ยต่อปี 7,000 บาทขึ้นไป รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 700 บาท

ลูกค้าที่ซื้อประกัน My Care Prestige Health ค่าเบี้ยต่อปี 20,000 – 49,999 บาท รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท ค่าเบี้ยต่อปี 50,000 บาทขึ้นไป รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท

ลูกค้าที่ซื้อประกัน My Wish Retirement ค่าเบี้ยต่อปี 100,000 – 199,999 บาท รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท ค่าเบี้ยต่อปี 200,000 – 299,999 บาท รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,500 บาท ค่าเบี้ยต่อปี 300,000 บาทขึ้นไป รับคูปอง BTS หรือ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,500 บาท

CI Extra Care, My Care Prestige Health และ My Wish Retirement รับประกันโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลเมื่อได้รับการอนุมัติความคุ้มครองจากบริษัทผู้รับประกันแล้วเท่านั้น ธนาคารจะติดต่อจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดโปรโมชัน

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นนายหน้าประกันภัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 2 กด 4

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย ต้องถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยไม่ทำการขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment