การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ตอน 6 คำถาม

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ตอน 6 คำถาม

นายเกษมสันต์ วีระกุล

ดีใจกันใหญ่ที่เราได้ทีมเศรษฐกิจทีมใหม่กันแล้ว ผมก็ดีใจแต่ก็ยังมีคำถามที่อยากรู้คือ หนึ่ง เศรษฐกิจของไทย ในช่วงพ.ศ. 2534 - 2543 เติบโตเฉลี่ยปีละ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงพ.ศ. 2544 - 2553 เติบโต เฉลี่ยลดลงเหลือปีละ 4.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 2.9 เปอร์เซ็นต์ อะไรเป็นสาเหตุ สำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์ เศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงจนเติบโตน้อยที่สุดในภูมิภาค? สามยุทธศาสตร์ที่ทีมเศรษฐกิจใหม่ ประกาศออกมาเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ SMEs และกระตุ้นรากหญ้าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มการเติบโตได้ จริงใช่หรือไม่? เมื่อไหร่จะ เห็นผล? อัตราการเติบโตเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่ในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า?

สอง การที่ไทยเรายังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางและกลายเป็น “คนป่วยรายใหม่ของเอเชีย” ขณะที่มาเลเซีย กำลังจะกลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ทั้งๆที่เริ่มต้นพร้อมๆกันและความจริงตอนนั้นไทยเราดูดีกว่าด้วยซ้ำไป ไทยเราไม่ได้ทำอะไรที่มาเลเซียเขาทำ? การเขียนยุทธศาสตร์ของเขาแตกต่างจากการเขียน ยุทธศาสตร์ของเรา หรือไม่อย่างไร? การปฏิรูปประเทศของเขาที่ต่างกับการปฏิรูปของเรามีส่วนในเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร?

สาม การเขียนวิสัยทัศน์ประเทศที่กว้างเวิ้งว้างของประเทศไทย ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ว่า “คนไทยภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม ภูมิภาคและโลกได้อย่าง มีศักดิ์ศรี” วิสัยทัศน์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของ AEC ด้วยกันแล้วเป็นอย่างไร? ประเทศที่แซงเราไปแล้วเช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย เขาเขียนอย่างไร? ประเทศที่กำลังจะแซงเราเช่น อินโดนีเซีย ฟิลลิปินส์และเวียดนามเขาเขียนอย่างไร? ทราบกันหรือไม่?

สี่ คำว่า “โครงสร้างพื้นฐาน” ที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาเน้นกันประกอบไปด้วย โครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้านคือด้าน พื้นฐาน (ถนนหนทางและรางรถไฟ) ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ทำไมที่ผ่านมาประเทศไทยเราพูดแต่การสร้างรถไฟไม่เคยเห็นมีใครพูดถึงการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานอีก 4 ด้านที่เหลือเลย? จริงหรือไม่ที่สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านโครง สร้างพื้นฐานอันดับสองของโลกนั้นเป็นเพราะเขาเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 4 ด้านที่ไทยเราละเลย?

ห้า เมื่อไม่มีตำแหน่งประเทศหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และขาดยุทธศาสตร์ที่ดี คนที่มีอำนาจก็เลยเลือกทำโครงการ อะไรก็ได้ที่อยากทำ ประเทศไทยก็เลยมีการลงทุนที่สะเปะสะปะไร้ทิศทาง และเมื่อระบบตรวจสอบการ คอร์รัปชั่นอ่อนแอไทยเราเลยใช้เงินกันเยอะแต่โกงกันเยอะผลเลยออกมาน้อย ใช่หรือไม่? สิงคโปร์กับมาเลเซีย เขาแก้ปัญหานี้อย่างไร?

หก การที่ รมว.คลังเรียกประชุมข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแล้วสั่งการให้ไปคิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสั้นระยะยาวมาเสนอนั้น สะท้อนว่าทีมเศรษฐกิจใหม่นั้นก็ไม่ได้มียุทธศาสตร์พิเศษของตัวเอง แต่หวังมาพึ่ง หัวคิดของข้าราชการเหมือนทีมเก่าใช่หรือไม่? บริหารประเทศแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่? ถ้าข้าราชการเขาคิดกันได้ทำไมจะต้องรอให้ทีมใหม่เข้ามาถึงจะเสนอท่านเล่า?

ปล. ควรคิดคำตอบเองอย่าให้ข้าราชการช่วยคิด ถึงจะขี้สงสัยแต่ก็เชื่อมั่นในประเทศไทยและจะเอาใจช่วยนะครับ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment