"ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" บิ๊ก PLANET โชว์ถือหุ้น 16.58%

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการจำหน่ายหุ้นตามแบบ 246-2 และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สรุปได้ดังนี้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.1333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 16.5866% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.1333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.0374% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment