สรรพากรจับมือดีป้า สร้างบิ๊กดาต้าด้านภาษี

กรมสรรพากรลงนามลงนามออนไลน์กับดีป้า สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เพื่อยกระดับการให้บริการกับผู้เสียภาษีและประชาชนให้ตรงกลุ่ม ตรงใจ และสร้าง ความเป็นธรรมในการเสียภาษี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ของกรมสรรพากร ที่มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษี เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล ดังนี้

1. การนำข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เสียภาษีและประชาชน จากที่รวบรวมได้หลากหลายช่องทางมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสียภาษี (Customer Centric) และนำผลที่ได้มาออกแบบนโยบายภาษีให้ตรงกลุ่ม และบริการภาษีให้ตรงใจผู้เสียภาษี

2. การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางภาษีต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิชาการ เช่น การคำนวณแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี หรือแบบจำลองการประมาณการเก็บภาษีต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมมือพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากร ด้าน Data Science ซึ่งจะสนับสนุนให้บุคลากรของกรมสรรพากรมีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทักษะในอนาคต (Future Skill)

ทั้งนี้ กรมสรรพากรขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เห็นถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการดำเนินงานในครั้งนี้ และเพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) การลงนามครั้งนี้จึงเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU แบบ Online ครั้งแรกของหน่วยงานราชการไทย”

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ดีป้า ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องตามกันอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประชาชน ซึ่งในยุคดิจิทัลสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือข้อมูล สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GDBi ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ดูแล ด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับกรมสรรพากรในครั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศควบคู่กับการเตรียมพร้อมบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการต่อยอดทักษะเดิม หรือ เสริมเป็นทักษะใหม่ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้โดยมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด

อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดบุคลากรภาครัฐด้าน Data Science และ Business intelligence การร่วมมือกับกรมสรรพากรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้น แต่เป็นการต่อยอดความร่วมมือในการ บูรณาการร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านดิจิทัล และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้สนองนโยบายของรัฐ ในการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐ ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งดีป้าก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน Data Science และ Business Intelligence ตลอดจนการร่วมกันจัดทำโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์สำหรับใช้ในการยกระดับบริการภาครัฐเพื่อประชาชนที่ดียิ่งขึ้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment