ไอแบงก์ ยกระดับความพร้อมให้การบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Committee : CMC) มีมติให้ซักซ้อมการปฏิบัติงานและรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มการทำงานของพนักงาน ตามความเหมาะสม หรือเหลื่อมเวลาทำงานไม่ต้องเดินทางพร้อมกัน เพื่อช่วยลดความแออัดในการใช้สถานที่ต่างๆ โดยธนาคารจัดแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็น

กลุ่ม Critical Functions แบ่งเป็น 2 ทีม ซึ่งปฏิบัติงานคู่ขนานทั้งที่สำนักงานใหญ่ และที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง ทั้ง 2 แห่งของธนาคาร โดยทั้ง 2 ทีม จะไม่พบปะปนกันจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดลง

กลุ่ม Non Critical Function แบ่งเป็น 2 ทีมเช่นกัน โดยทีม1 ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการปกติ และอีกหนึ่งทีมปฏิบัติงานจากสถานที่อยู่อาศัย (WFH –Work From Home) ซึ่งทำงานของธนาคารจะไม่สะดุด และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า ธนาคารได้จัดพื้นที่ให้บริการที่มีระยะห่างตามเกณฑ์ของ Social Distancing มีเจลล้างมือ ณ จุดบริการ และติดป้ายให้ความรู้และวิธีป้องกันจากโรคโควิด-19 ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีจุดคัดกรอง สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อก่อนเข้าอาคาร เพื่อความมั่นใจว่า ธนาคารเป็นสถานที่ปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ibank Call Center 1302 ทุกวันเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment