EXIM BANK เปิดรับสมัครบุคคลดำ รงตำ แหน่ง “กรรมกำรผู้จัดกำร”

นายพิริยะ เข็มพล กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ตามที่นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งด ำรงตำแหน่งกรรมการผ้จูัดการ EXIM BANK ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 5 นับตั้งแต่ก่อตั้งEXIM BANK เมื่อปี 2537 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2563 EXIM BANK จึงได้ ดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้จึงได้ประกาศสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการผ้จูดัการ EXIM BANK คนใหม่โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2563

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จ การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) รับรอง ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศเป็นอย่างดี เคยทำงานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการองค์กร และ เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผ้บูริหารสงูสุดขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี โดยองค์กรดังกล่าวต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านสินเชื่อ สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร มีความสามารถในการตัดสินสั่งการ การแก้ไขปัญหา เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้วาระดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไมเ่กิน 4 ปี หรือเมื่ออายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนโครงสร้างและสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล EXIM BANK ส านกังานใหญ่ ชั้น15 อาคารเอ็กซิม หรือดาวน์โหลดใบสมคัรทางเว็บไซต์ www.exim.go.th และส่งใบสมคัรพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาท ำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2271 3700 ตอ่ 2003


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment