สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ปี’63สร้างโอกาสธุรกิจ ยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค: นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” นำเสนอผลงานนวัตกรรมและบริการของ สวทช. พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้ BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. จัดงานประชุม สวทช. วิทย์-สัญจรภาคเหนือ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอผลงาน สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ บรรยายพิเศษ การสัมมนาและเสวนาวิชาการ เพื่อนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยี แนวคิดประสบการณ์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วย วทน. รวมถึงกิจกรรมนิทรรศการที่นำเสนอเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแสดงผลงานจากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน และบริการสำหรับภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อตอกย้ำบทบาท สวทช. ในการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ทั้งนี้ สวทช. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ BCG Economy Model ให้ประสบความสำเร็จได้ โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ทุกภาคส่วนพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ สวทช. ได้เปิดตัวโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CTAP) เพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ด้าน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตรและอาหารเป็นหลัก มีเป้าหมายที่จะใช้ BCG พัฒนาภูมิภาคให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว วทน. มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน วทน. เพื่อชุมชน และร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยเหล่านี้ผ่านกลไกการบริการต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นแรงหนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment