ธ.ก.ส. เร่งปั๊ม ธุรกิจชุมชนสร้างไทย

ธ.ก.ส. เร่งเดินหน้าปั๊มธุรกิจชุมชนสร้างไทย ตั้งเป้าขยายผลการพัฒนาทุกอำเภอให้ได้ 928 ชุมชนภายใน 31 มี.ค.2563 และ 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564 พร้อมอำนวยสินเชื่อแสนล้านบาท

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทยและติดตามความคืบหน้า พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าธุรกิจชุมชน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมการผลิตจนถึงการจำหน่ายในช่องทางการตลาดต่าง ๆ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน สู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ได้อบรมและสร้างความเข้าใจในโครงการดังกล่าวแก่พนักงานทั่วประเทศ โดยมอบหมายพนักงานพัฒนาลูกค้าดูแลรับผิดชอบธุรกิจชุมชนโดยตรง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดและอำเภอ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี และสินเชื่ออื่น ๆ ตามแผนธุรกิจที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อใช้ในการลงทุนและพัฒนารวมกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงินชุมชน สถาบันการเงินประชาชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer SMEs เกษตร หัวขบวน และสหกรณ์การเกษตร

โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 77 ชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมในชุมชน 93 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว 20 แห่ง ผลิตข้าวคุณภาพ 22 แห่ง รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 8 แห่ง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 12 แห่ง อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ 11 แห่ง ปศุสัตว์ (โคเนื้อ/โคนม) 7 แห่ง พืชสวนหรือพืชผล 6 แห่ง งานหัตถกรรม 5 แห่ง และอื่น ๆ อีก 2 แห่ง โดย ธ.ก.ส. มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 928 ชุมชนภายใน 31 มีนาคม 2563 และเพิ่มเป็น 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment