ออมสินลุยธ.เพื่อสังคม

ธนาคารออมสินยึดยุทธศาสตร์ 3 สร้างหนุนพัฒนาอาชีพและการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี นำหลุดพ้นความยากจน ต่อยอดปี 2563 เปิดธนาคารเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินพร้อมร่วมขบวนนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทยที่รัฐบาลได้วางรากฐานและดำเนินการมาต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ผ่าน Social Banking หรือศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของธนาคารออมสิน ด้วยกลไก 3 สร้าง คือ 1.สร้างความรู้/สร้างอาชีพ 2.สร้างตลาด/สร้างรายได้ และ 3.สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรายย่อยในระดับฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าถึงความรู้ในอาชีพการพัฒนาอาชีพ ได้ฝึกฝนและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ โดยกลไก 3 สร้างดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางประชารัฐผ่านโครงการออมสินสร้างสุขสู่ชุมชนเมืองที่ได้นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ และกาญจนบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกัน ธนาคาร ได้เตรียมแผนสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ด้วยการปรับรูปแบบสาขาและบทบาทพนักงานเพื่อรองรับการดำเนินงานเป็นธนาคารเพื่อสังคม มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ในชื่อ “ศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของธนาคารออมสิน” ซึ่งจะมีจำนวน 100 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีบริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน บริการศูนย์พัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยประชาชน ช่างประชารัฐ ศูนย์แก้ไขหนี้นอกระบบ มีจุดให้คำปรึกษา/แก้ไขหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าในชุมชนได้แสดงสินค้า มีศูนย์รักษาพยาบาล และมีศูนย์กลางบริการทางการเงิน : Financial Logistic Center ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกรูปแบบโดยเน้นบริการทางการเงินเพื่อสังคมและประชาชนฐานราก เช่น สลากออมสิน, MyMo Pay, GSB Pay, บัตรเดบิตคุ้มครองชีวิต/คุ้มครองอุบัติเหตุ GSB Smart Care/GSB Smart Life, ธนาคารประชาชน, สินเชื่อสตรีทฟู้ด, สินเชื่อโฮมสเตย์, สินเชื่อธุรกิจเฟรนไชส์ และสินเชื่อ QR รายวัน นอกจากนี้ ยังมีบริการธนาคารเพื่อผู้สุงอายุอีกด้วย

สำหรับการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบออมสินได้เตรียมสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยธนาคารประชาชน 5..5..5 วงเงินโครงการ 2,500 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย และผู้มีรายได้น้อย ได้นำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยผู้กู้สามารถใช้บุคคล หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน มีวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.50% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะผ่อนชำระเกิน 5 ปี (60 งวด) ซึ่งเป็นแคมเปญที่สนองนโยบายรัฐเพื่อให้ลูกค้าฐานรากสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อเป็นเงินลงทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโฮมสเตย์ไทย ปรับปรุง หรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิม ลงทุนในกิจกรรมเพื่อการผลิต การค้า หรือการบริการ วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถใช้บุคคล หลักทรัพย์ หรือ บสย. ค้ำประกันก็ได้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-7 ปี อัตราดอกเบี้ยมี 2 แบบ หากใช้บุคคลหรือบสย.ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR+1.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment