UACคลิกแผน เจาะโรงไฟฟ้าชุมชน

UAC ปรับแผนธุรกิจศึกษาแผนลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กภาคใต้ตอนล่าง ขนาด 1.5-3.0 เมกะวัตต์ รับนโยบายรัฐส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทกำลังศึกษาแผนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐที่ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งใช้พืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง เช่น หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชพลังงานอยู่แล้ว หรือบริษัทเข้าไปส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง คาดว่าจะใช้งบลงทุนเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

โดยบริษัทได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลาลงไปพบว่า มีศักยภาพในการดำเนินการโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก โดยใช้พืชพลังงานในพื้นที่ เพราะในหลายพื้นที่ยังห่างไกล และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับการลงทุนของโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กที่บริษัทสนใจลงทุนนั้นมีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 3.0 เมกะวัตต์ โดยลักษณะการลงทุนจะร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทั้งในพื้นที่ หรือพันธมิตรที่มีความเชียวชาญในธุรกิจดังกล่าวที่พร้อมจะลงทุนในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงทั่วประเทศ เพราะบางพื้นที่อยู่ห่างไกล และที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องระบบสายส่งไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึง จึงเป็นโอกาสดี ที่ทางบริษัทฯจะเข้าไปดำเนินการในโครงการดังกล่าว ประกอบกับยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพราะโรงไฟฟ้าพืชพลังงาน ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ จำนวน 1 โรง จะช่วยให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จากการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 ล้านบาท และจะช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อเนื่องไปถึงการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment