ALTยิ้มลูกหนี้ผิดนัดพร้อมจ่ายคืนหนี้หลังยุติคดี

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองร่วมกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ค่าบริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง Fiber to the Factory (FTTF) ต่อบริษัทภายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งตัดสินให้ผู้ถูกฟ้องชำระหนี้ค่าบริการพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องในอัตรา 7.5% แต่เนื่องจากมีการใช้สิทธิอุทธรณ์ คดีจึงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดี คู่ขนานกับการพิจารณาของศาลนั้น คู่กรณีทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่วมกันเจรจาเพื่อพยายามยุติข้อพิพาท

โดยล่าสุดนั้น คู่กรณีทั้ง 3 ฝ่าย ได้บรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องตกลงยินยอมชำระหนี้ค่าบริการค้างชำระทั้งหมด พร้อมเงินชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดนัดชำระในอัตรา 7.5% ต่อปี

สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวนพร้อมกับเงินชดใช้ค่าเสียหายในอัตราดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 80.47 ล้านบาท (สุทธิจากยอดที่ได้ชำระคืนให้บริษัทประกันภัยแล้ว) ทั้งนี้ คู่กรณีทั้ง 3 ฝ่ายตกลงให้บรรดาข้อพิพาททั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้เป็นอันยุติระงับไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment