กสิกรไทยออกออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า "U.S.$500,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes" ("ตราสาร") ภายใต้ U.S.$2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร โดยการออกตราสารที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมของตลาดการระดมทุนในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้ออกและเสนอขายตราสาร และช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเงินกองทุนในปัจจุบันของธนาคารยังคงเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตราสารมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ คือ เป็น ตราสารทางการเงิน ประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน

โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีกำหนดอายุของตราสาร (Perpetual) อัตราร้อยละ 5.275 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี

โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารได้ครั้งแรกในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 (“วันที่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดครั้งแรก”) และในครั้งต่อ ๆ ไป ทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

ทั้งนี้ธนาคารได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารจะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น และการซื้อขาย หรือการโอนตราสารไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment