กสิกรไทยปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร และลดทุนชำระแล้ว 1%

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า จากการที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร จำนวน 23,932,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และได้กำหนดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนข้างต้น ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 23,932,600 หุ้นได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ธนาคารจึงต้องลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจําหน่ายไม่ได้ทั้งหมดออก

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จึงมีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารลดทุนตามที่กฎหมายกำหนด โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวแล้ว และธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ทำให้ธนาคารเหลือทุนชำระแล้วจำนวน 2,369,327,593 หุ้น

โครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารเป็นหนึ่งในวิธีการสากลเพื่อบริหารทางการเงิน โดยลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ ธนาคารดำเนินการโดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารที่แข็งแกร่งและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment