TMB l Thanachart Hackathon 2020 ระดมกึ๋นหาสุดยอดไอเดีย

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TMB l Thanachart ได้จัดกิจกรรม Hackathon 2020 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งความพิเศษของปีนี้คือ แต่ละทีมเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างพนักงานจากทีเอ็มบีและธนชาต ที่มาจากหลากหลายสายงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ หาแนวทางส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้น

โดยหัวข้อสำหรับปีนี้คือ “Hack to the Financial Well-being Solution” เป็นโจทย์ที่ชัดเจนของธนาคารที่มุ่งหวังจะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าแต่ละคนที่มีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมนั้น เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งสององค์กร จากหลากหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานการตลาด สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ สายงานกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้า สายงานเครือข่ายสาขา และอีกมากมาย มารวมทีมเพื่อแก้โจทย์ร่วมกัน ในเวลาอันจำกัดเพียง 48 ชั่วโมง ภายใต้แรงกดดันของเวลาและการแข่งขัน ทำให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ ได้ความคิดที่หลากหลายมุมมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นจากกระบวนการทำความเข้าใจความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ต่อเนื่องด้วยการระดมสมองเพื่อหาโซลูชันแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละทีมจะมีโอกาสนำเสนอแผนงาน พร้อมรับฟังคำแนะนำโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง ที่ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตรงโจทย์อย่างแน่นอน

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ทีเอ็มบี กล่าวเสริมว่า กิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020 ยังถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางของธนาคารในการเป็นสถานที่ทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ท้าทายและต่อยอดศักยภาพของตัวเอง โดยเชื่อว่า การที่คนๆ หนึ่งจะเก่งขึ้น และได้ปลดล็อกศักยภาพในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความมุ่งมั่นส่วนตนและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เขาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ เราจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริง ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ จึงสนับสนุนให้พนักงานมีอิสระในการคิดริเริ่มและลงมือทำในสิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้ระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ในแต่ละด้านที่ตัวเองเชี่ยวชาญให้กับเพื่อนร่วมทีม ขณะเดียวกัน ก็มีโอกาสรับฟังไอเดียใหม่จากทีมอื่น ๆ เหล่านี้เป็นแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กร และยังสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานภายในองค์กร นับว่าเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือความคิดแบบเดิม ๆ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของธนาคาร”

ทั้งนี้แนวคิดในการการแข่งขัน Hackathon เกิดขึ้นจากการที่อุตสาหกรรมธนาคารไทยปรับตัวรอบด้านเพื่อให้ก้าวทันยุค Digital Disruption ด้วยการนำแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาและต่อยอดการทำงาน เพื่อทำให้องค์กรก้าวต่อไป ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายของทุกคนในองค์กรต้องร่วมกันระดมความคิด ค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมีตัวแปรคือ การแข่งขันกับเวลาที่กำหนด และตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment