กรมบัญชีกลางเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เตรียมพร้อมการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ให้แก่ อสม. และ อสส.

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,729 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2563

โดยกรมบัญชีจะใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นวงเงินจำนวน 3,622,319,500 บาท นั้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน และได้รับเงินค่าป่วยการ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ตามประกาศ ในอัตรา 500 บาทต่อคน เบิกจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

“กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 147 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของกรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ข้อมูลบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินตามสิทธิทั้งหมด ที่ต้องจ่าย ของ อสม. และ อสส. ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว จะดำเนินการเบิกเงินจากคลังและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามสิทธิที่ต้องจ่ายต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment